Tip&Trick EP. 1: ซื้อประกันรถยนต์ครั้งแรก ต้องดูอะไรบ้าง?

04/07/2023 15:31 น.

ประกันรถยนต์ เป็นสิ่งที่คนมีรถทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อคุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุ แต่ประกันรถยนต์มีหลากหลายประเภท ตั้งแต่ประกันชั้น 1 ไปจนถึงประกันชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทุน และเบี้ยประกัน ที่มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้คานะได้รวมสิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประกันรถยนต์ที่คุ้มค่า และคุ้มครองรถของคุณได้อย่างครอบคลุม

ประกันรถยนต์

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/free-photo/insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim_5597944.htm#query=car%20insurance&position=0&from_view=search&track=ais

 

1.เลือกแผนประกันที่เหมาะสมต่อการใช้รถ

แผนประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท ตั้งแต่ประกันชั้น 1 ไปจนถึงประกันชั้น 3 ประกันแต่ละชั้นจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป การเลือกซื้อประกันในแต่ละครั้ง เจ้าของรถจึงควรดูรายละเอียดความคุ้มครองของประกันว่าครอบคลุมความเสียหายอะไรบ้าง และนำมาเปรียบเทียบกับการใช้รถของตนเอง เช่น หากเป็นเจ้าของรถใหม่ และจะต้องใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวัน ควรทำประกันชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด หรือหากเป็นคนที่ใช้รถไม่บ่อยมากนักอาจทำประกันชั้น 3+ ที่คุ้มครองน้อยลง แต่ก็มีราคาที่ประหยัด คุ้มค่า

 

2.ทุน-เบี้ยประกัน

นอกจากการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมแล้ว อีกสิ่งที่เจ้าของรถควรพิจารณาก่อนซื้อประกันคือ ทุน และเบี้ยประกัน เนื่องจากทุนประกันรถยนต์ คือค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกัน จากความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยทุนประกันรถยนต์นั้นจะเริ่มต้นที่ 80% เช่น หากเป็นรถป้ายแดง ที่มีราคา 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 * 80% จะได้เป็นทุนประกันที่ 800,000 บาท จากนั้นในปีต่อไป ทุนประกันจะคิด 80% จากราคาของทุนประกันปีที่ผ่านมา

 

หากเจ้าของรถต้องการทุนประกันสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะมีราคาสูงขึ้นตามมาด้วย ข้อดีคือจะทำให้เมื่อเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถก็จะน้อยลงไปด้วย แต่หากเลือกทุนประกันน้อย ก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลงไปด้วย แต่หากเกิดความเสียหายเจ้าของรถอาจต้องจ่ายค่าซ่อมในราคาที่แพงขึ้นด้วยเช่นกัน

 

3.ค่าเสียหายส่วนแรก สามารถเลือกได้