ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรง

ความคุ้มครอง เอ็ม เอส ไอ จี ทิพยประกันชีวิต เจนเนอราลี่ ประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 1 1,102 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 2 2,165 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 3 3,266 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 4 4,330 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 5 5,393 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 6 8,051 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม แผน 7 10,710 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เบา เบา แผน 1 1,199 บาท
(สำหรับอายุ 1-39 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เบา เบา แผน 2 2,499 บาท
(สำหรับอายุ 40-49 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 1 1,102 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 2 2,165 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 3 3,266 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 4 4,330 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 5 5,393 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 6 8,051 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม แผน 7 10,710 บาท
(สำหรับ อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เบา เบา เบา เบา แผน 1 1,199 บาท
(สำหรับอายุ 1-39 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เบา เบา เบา เบา แผน 2 2,499 บาท
(สำหรับอายุ 40-49 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 1 1,345 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 2 1,817 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 3 3,567 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 1 1,345 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 2 1,817 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Smart Cancer แผน 3 3,567 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 1 1,695 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 2 2,718 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 3 4,085 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 1 1,695 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 2 2,718 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
มะเร็ง เจอ จ่าย จบ แผน 3 4,085 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพสุขสันต์ แผน 1 3,364 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพสุขสันต์ แผน 2 6,549 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพสุขสันต์ แผน 3 12,919 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพสุขสันต์ แผน 4 19,289 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. โรคมะเร็งทุกชนิด (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)
1. โรคมะเร็งทุกชนิด (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000 200,000 200,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000 200,000 200,000 250,000 500,000 1,000,000 250,000 500,000 1,000,000 150,000 300,000 500,000 150,000 300,000 500,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. โรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป (ที่ไม่ใช่มะเร็งเม็ดสี หรือมะเร็งไฝดำ หรือเมลลาโนม่า)
2. โรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป (ที่ไม่ใช่มะเร็งเม็ดสี หรือมะเร็งไฝดำ หรือเมลลาโนม่า) - - - - - - - 20,000 20,000 - - - - - - - 20,000 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - -
3. ผลประโยชน์ค่าผ่าตัดอันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ)
3. ผลประโยชน์ค่าผ่าตัดอันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 375,000 500,000 - - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 375,000 500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion)
4. ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion) 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - -
5. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆ (ตามกรมธรรม์ระบุ) จะได้รับเงินผลประโยชน์ทันทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
5. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆ (ตามกรมธรรม์ระบุ) จะได้รับเงินผลประโยชน์ทันทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
6.เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงสุด 6 เดือน
6.เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงสุด 6 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - -
7. คุ้มครองชีวิต
7. คุ้มครองชีวิต - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - - - 50,000 50,000 50,000 50,000
8. ทุนประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับเพศชายที่ตรวจพบมะเร็งตามที่ระบุ
8. ทุนประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับเพศชายที่ตรวจพบมะเร็งตามที่ระบุ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150,000 300,000 500,000 150,000 300,000 500,000 - - - -
9. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
9. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - -
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 39 ปี 40 - 49 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 54 ปี 1 - 39 ปี 40 - 49 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 16 - 55 ปี 16 - 55 ปี 16 - 55 ปี 16 - 55 ปี 16 - 55 ปี 16 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี 20 - 55 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน