ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ” [www.krungsriautobroker.com] เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรีออโต้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

ในการใช้บริการกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง หรือ ข้อกำหนด ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใด ท่านตกลงที่จะยุติการใช้งาน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ในกรณีที่ท่านยังคงดำเนินการใช้งาน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ต่อไป บริษทจะถือเสมือนว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานทุกประการ

บริการของบริษัท

ท่านสามารถเข้าถึงการใช้บริการของ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ผ่าน ลิงค์ [www.krungsriautobroker.com] ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัท อาจนำท่านไปสู่ ลิงค์ หรือ บริการของบุคคลภายนอก ซึ่งการใช้งานผ่านลิงค์ หรือ บริการของบุคคลภายนอก ท่านยังคงตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัททุกประการ

ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัท ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถตรวจสอบการใช้งานของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการระมัดระวังไม่ให้มีการใช้งาน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ไปในทิศทางที่ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หรือ การใช้งานที่อาจเป็นการฝ่าฝืนฎหมาย หรือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านตกลงและรับทราบดีแล้วว่าการใช้บริการ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ อาจมีการร้องขอให้ท่านทำการรับส่งข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ท่านทำการส่งหรือรับข้อมูลกับบริษัทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าว่าท่านได้แสดงความตกลงในการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ข้อห้ามการใช้งาน

ในการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการใด ๆ อันเป็นการก่ออาชญากรรม หรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่ง อาญา หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ดำเนินการใด ๆ อันอาจเป็นสาเหตุให้บริการของบริษัทหยุดชะงัก หรือเข้าแทรกแซงระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดำเนินการอื่นใดอันอาจเป็นสาเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของของบริษัท หรือ ทำให้ระบบที่ใช้ในการให้บริการของบริษัทได้รับความเสียหาย รวมไปถึงการส่ง ไวรัส มัลแวร์ หรือ การเข้าสู่ระบบโดยปราศจากการได้รับอนุญาตจากบริษัท
  3. ใช้หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือ เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท บริษัทประกัน พันธมิตร หรือ คู่ค้าของบริษัท
  4. ฝ่าฝืน หรือละเมิด ข้อตกลง ระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต
ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดา โลโก้ เครื่องหมายการค้า เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ รูปแบบ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่ปรากฎบน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าใช้งานบริการของบริษัท ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตนของท่านเท่านั้น ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ท่านต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษจากบริษัทก่อนทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การใช้ หรือ การได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ท่านแต่อย่างใด

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้งานนี้แต่เพียงผู้เดียว

การยกเลิกการให้บริการ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่บริษัทตรวจพบ การใช้งาน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือ พบการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ของท่าน แต่เพียงผู้เดียว