ประกันชอปปิงออนไลน์

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย
แผน 1 129 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2 180 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 3 280 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 4 550 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 5 850 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 6 1,150 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 1 200 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2 500 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 3 1,150 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ 5,000
(วงเงินรวมข้อ 1-2 สูงสุดต่อปี)
10,000
(วงเงินรวมข้อ 1-6 สูงสุดต่อปี)
30,000
(วงเงินรวมข้อ 1-6 สูงสุดต่อปี)
50,000
(วงเงินรวมข้อ 1-6 สูงสุดต่อปี)
100,000
(วงเงินรวมข้อ 1-6 สูงสุดต่อปี)
150,000
(วงเงินรวมข้อ 1-6 สูงสุดต่อปี)
1. กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า
1. กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า 1,000
บาท/ครั้ง
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
3,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
5,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
10,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
20,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
20,000
5,000
(ภายใน 30 วัน)
15,000
(ภายใน 30 วัน)
30,000
(ภายใน 30 วัน)
2. กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
2. กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,000
บาท/ครั้ง
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
3,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
5,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
10,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
20,000
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
20,000
- - -
3. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุด
3. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุด - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000 20,000 50,000 100,000
4. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเปาเงินออนไลน์(e-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
4. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเปาเงินออนไลน์(e-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000 5,000 5,000 5,000
5. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
5. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - - - - 10,000 20,000 - - 30,000
(ภายใน 30 วัน)
6. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
6. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - - - - - 10,000 5,000 5,000 5,000
อายุผู้เอาประกันภัย
อายุผู้เอาประกันภัย 15 - 99 ปี 15 - 99 ปี 15 - 99 ปี 15 - 99 ปี 15 - 99 ปี 15 - 99 ปี 15 - 100 ปี 15 - 100 ปี 15 - 100 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน