ประกันเดินทางต่างประเทศ

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันภัย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยไทยวิวัฒน์
Eco เบี้ยเริ่มต้น 165 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด EcoPlus เบี้ยเริ่มต้น 199 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Good เบี้ยเริ่มต้น 367 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Best เบี้ยเริ่มต้น 620 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Perfect เบี้ยเริ่มต้น 890 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Easy 1 เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Easy 2 เบี้ยเริ่มต้น 250 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Easy 3 เบี้ยเริ่มต้น 440 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Easy VISA Plus เบี้ยเริ่มต้น 655 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Easy VISA เบี้ยเริ่มต้น 890 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Basic (Worldwide) เบี้ยเริ่มต้น 300 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Silver (Worldwide) เบี้ยเริ่มต้น 334 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Gold (Worldwide) เบี้ยเริ่มต้น 600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Platinum (Worldwide) เบี้ยเริ่มต้น 990 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Basic (Asia) เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Silver (Asia) เบี้ยเริ่มต้น 290 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Gold (Asia) เบี้ยเริ่มต้น 470 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด Platinum (Asia) เบี้ยเริ่มต้น 688 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1. การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล)
3. ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) - - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - -
4. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
4. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 14 ปี
150,000 150,000 150,000 200,000 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 75 ปี
150,000 150,000 150,000 200,000 500,000 250,000 150,000 100,000 100,000 100,000 50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000
5. การรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
5. การรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย - - - - - - - - - - 100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
6. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 ต่อวันสูงสุด 20,000 1,500 ต่อวันสูงสุด 30,000 2,000 ต่อวันสูงสุด 40,000 3,000 2,500 1,000 - - - 1,000 ต่อวันสูงสุด 10,000 2,000 ต่อวันสูงสุด 20,000 3,000 ต่อวันสูงสุด 30,000 - 1,000 ต่อวันสูงสุด 10,000 2,000 ต่อวันสูงสุด 20,000 3,000 ต่อวันสูงสุด 30,000
7. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
7. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000 500,000 300,000 200,000 50,000 - 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000
8. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
8. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000 500,000 300,000 200,000 10,000 - - - 100,000 100,000 - - 100,000 100,000
9. การจี้เครื่องบิน
9. การจี้เครื่องบิน - - 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 50,000 50,000 - - 50,000 50,000
10. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
10. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 6,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 8,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 7,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 35,000 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 25,000 3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 15,000 2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 - - 2,000 10,000 20,000 - 2,000 10,000 20,000
11. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
11. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000 15,000 20,000 3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 15,000 2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 7,500 1,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 - - 2,000 10,000 20,000 - 2,000 10,000 20,000
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000 40,000 60,000 60,000 40,000 30,000 15,000 - 10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000
13. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
13. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว - - 1,000 จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท 3,000 จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท 5,000 จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท 6,000 4,000 2,000 - - - - - - - - - -
14. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
14. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - 10,000 30,000 40,000 7,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 35,000 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 25,000 3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 15,000 2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 - - 2,000 20,000 20,000 - 2,000 20,000 20,000
15. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
15. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000 - 1,000,000 2,000,000 5,000,000 - 1,000,000 2,000,000 5,000,000
16. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
16. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - - 25,000 35,000 30,000 20,000 10,000 5,000 - - - 5,000 5,000 - - 5,000 5,000
17. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
17. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน - - - - - - - -
18. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
18. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
19. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
19. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
20. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย
20. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
21. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000 1,000 1,500 500 500 500 500 500 - - - - - - - -
22. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
22. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - - 50,000 50,000 50,000 250,000 150,000 70,000 - - - จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง - จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
23. การบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน (การค้นหา การช่วย ชีวิต และการกู้ภัย)
23. การบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน (การค้นหา การช่วย ชีวิต และการกู้ภัย) - - - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
24. ผลประโยชน์รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วันจ่ายตามจริงสูงสุด
24. ผลประโยชน์รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วันจ่ายตามจริงสูงสุด - - - - - 20,000 10,000 - - - - - - - - - - -
25. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ
25. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ - - - - - - - - - - - - - 20,000 - - - 20,000
26. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความ คุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)จ่ายตามจริงสูงสุด
26. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความ คุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)จ่ายตามจริงสูงสุด - - - - - 25,000 20,000 15,000 - - - - 10,000 20,000 - - 10,000 20,000
27. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจ่ายตามจริงสูงสุด
27. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจ่ายตามจริงสูงสุด - - - - - 25,000 25,000 10,000 - - - - - - - - - -
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 80 ปี 1 - 85 ปี 1 - 75 ปี 1 - 75 ปี 1 - 75 ปี 1 - 85 ปี 1 - 75 ปี 1 - 75 ปี 1 - 75 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน