ประกันเฉพาะโรค

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันภัย เอ็ม เอส ไอ จี
แผน 1 1,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2 2,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 3 3,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 4 4,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 5 5,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 1 419 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2 449 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 3 599 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 4 629 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คุ้มครองทั้งบิดาหรือมารดาและบุตร คุ้มครองทั้งบิดาหรือมารดาและบุตร คุ้มครองทั้งบิดาหรือมารดาและบุตร คุ้มครองทั้งบิดาหรือมารดาและบุตร คุ้มครองทั้งบิดาหรือมารดาและบุตร คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีเงินชดเชยรายได้ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีเงินชดเชยรายได้ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีเงินชดเชยรายได้ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีเงินชดเชยรายได้
สำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก
(บิดาหรือมารดา)
อายุ 20-70 ปี
(เฉพาะ บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
สำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก
(บิดาหรือมารดา)
อายุ 20-70 ปี
(เฉพาะ บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองผู้เอาประกันภัยหลัก
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000 30,000 30,000 50,000 50,000
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000 30,000 30,000 50,000 50,000
1.2 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
1.2 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ 50,000 150,000 250,000 500,000 600,000 - - - -
สำหรับบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก
อายุ 5 - 20 ปี
(เฉพาะ บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
สำหรับบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก
อายุ 5 - 20 ปี
(เฉพาะ บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
คุ้มครองบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก คุ้มครองบุตรผู้เอาประกันภัยหลัก
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน(IPD) เฉพาะโรคที่กำหนด แบบเหมาจ่ายตามจริง
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน(IPD) เฉพาะโรคที่กำหนด แบบเหมาจ่ายตามจริง
• ไข้เลือดออก
• ไข้เลือดออก 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 30,000 30,000 50,000 50,000
• โรคปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม
• โรคปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 - - - -
• โรคไข้หวัดใหญ่
• โรคไข้หวัดใหญ่ 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 30,000 30,000 50,000 50,000
• อาหารเป็นพิษ/โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
• อาหารเป็นพิษ/โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 - - - -
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 - - - -
4.  ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)
4.  ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี) - - - - - 500 บาท ต่อครั้ง/วัน 1,000 บาท ต่อครั้ง/วัน 500 บาท ต่อครั้ง/วัน 1,000 บาท ต่อครั้ง/วัน
5.  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5.  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500 บาท ต่อวัน - 500 บาท ต่อวัน -
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 20 - 70 ปี 20 - 70 ปี 20 - 70 ปี 20 - 70 ปี 20 - 70 ปี 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน