ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง เอ็ม เอส ไอ จี
แผน 1 419 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2 449 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 3 599 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 4 629 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 30,000 30,000 50,000 50,000
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์) (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์) (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) - - - -
3. ผลประโยชน์ข้อ 3.1-3.3 คุ้มครองเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้ (ระยะเวลารอคอย 15 วัน)
3. ผลประโยชน์ข้อ 3.1-3.3 คุ้มครองเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้ (ระยะเวลารอคอย 15 วัน)  คุ้มครอง 2 โรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก  คุ้มครอง 2 โรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก  คุ้มครอง 2 โรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก  คุ้มครอง 2 โรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก
3.1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (จำกัดค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)
3.1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (จำกัดค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน) 30,000 30,000 50,000 50,000
3.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)
3.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี) 500 บาทต่อครั้ง/วัน 1,000 บาทต่อครั้ง/วัน 500 บาทต่อครั้ง/วัน 1,000 บาทต่อครั้ง/วัน
3.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500 ต่อวัน - 500 ต่อวัน -
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี 5 - 70 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน