เตรียมตัวให้พร้อม สิงห์บิ๊กไบค์ทำใบขับขี่ เตรียมตัวอย่างไร

28/10/2021 17:20 น.

เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

ชาว กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ คงพอจะได้ยินข่าวการแยกประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับ “รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่” หรือ “บิ๊กไบค์” (Bigbike) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป (47 แรงม้าขึ้นไป) หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ที่ต้องมีหลักฐานการผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด จากเดิมที่ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลใบเดียวใช้ครอบคลุมได้ทุกขนาดเครื่องยนต์ ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมากมายในหมู่นักบิดว่า มีใบขับขี่เฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์แล้วจะช่วยลดอุบัติเหตุจริงหรือ คุณสมบัติผู้ขับขี่และขั้นตอนการทดสอบยุ่งยากไหม ถ้ามีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบตลอดชีพแล้วยังต้องไปทำแบบขับขี่บิ๊กไบค์อีกไหม มาหาคำตอบในบทความนี้กันครับ

บิ๊กไบค์ครอบคลุมรถแบบไหนบ้าง

Bigbike คือจักรยานยนต์ที่มีกำลังตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือ 47 แรงม้า ขึ้นไป มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc) ขึ้นไป อย่าลืมเช็กสเป็ครถให้แน่ใจว่าคุณต้องทำใบขับขี่ Bigbike หรือไม่ เพราะรถหลายรุ่นความจุของกระบอกสูบอยู่ที่ 399 cc จึงไม่ต้องทำใบขับขี่เฉพาะประเภทครับ ส่วนไบเกอร์ที่ดัดแปลงรถหลังแจ้งจดทะเบียนให้เครื่องแรงเกิน 400 cc แม้คุณจะไม่ต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่กรณีแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมาย อันตราย ทั้งยังทำให้ได้ราคาตกฮวบตอนขายต่อด้วยนะครับ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เมืองนอกใช้มานานแล้ว

หากต้องการขับขี่รถที่มีแรงม้าสูงในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, ยุโรป ฯลฯ เขากำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 21-24 ปีขึ้นไป ส่วนประเทศไทยอายุเพียง 18 ปีขึ้นไปก็ทำใบขับขี่ได้ ท่ีสำคัญใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศจะแยกประเภทในเรื่องอายุ ซีซี และแรงม้าอย่างชัดเจน ในขณะที่บ้านเรานั้น ที่ผ่านมายังไม่มีการแยกประเภทใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เรียกได้ว่ามีใบขับขี่ใบเดียวก็ใช้ได้ตั้งแต่ 50 ซีซี ขึ้นไป จนถึงเกือบ 2,000 ซีซี ซึ่งเป็นช่วงที่กว้างมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ยิ่งรถมีขนาดเครื่องยนต์ซีซีสูง น้ำหนักมาก เครื่องแรง อย่างรถ Big bike ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc หรือมีกำลังเครื่องยนต์ 47 แรงม้า ขึ้นไป ยิ่งต้องการผู้ขับขี่ที่มีชั่วโมงบินสูง หรือมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการควบคุมรถตามไปด้วย

 

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ มีเกณฑ์อะไรบ้าง

  • ผู้ขับขี่ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หมายเหตุ ผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แบบตลอดชีพจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์)
  • ผ่านการฝึกอบรมการขับขี่เฉพาะ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งกำหนด
  • ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ หรือการขับทดสอบในสนามจริง

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน

(ข) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

(ค) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(ง) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

(จ) ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถนั้นไม่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ต้องมีหลักฐานการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบด้วย

(ฉ) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

ใบขับขี่บิ๊กไบค์เริ่มใช้เมื่อไหร่ มีข้อยกเว้นไหม เรื่องใดควรรู้

เตรียมตัวกันได้เลยครับ กุมภาพันธ์ 2564 ใบขับขี่บิ๊กไบค์มาแน่ โดยจะมีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จะมีผลตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมมาฝากตามนี้ครับ

  • ผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แบบตลอดชีพจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์
  • ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ที่ใบขับขี่เดิมยังไม่สิ้นอายุ ใช้ใบเดิมต่อไปได้ ไม่ผิดกฎหมายครับ
  • ถ้าใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หมดอายุ และคุณยังต้องการขับบิ๊กไบค์ต่อไป ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมการขับขี่เฉพาะตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งกำหนด รวมทั้งหลักฐานการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ หรือการขับทดสอบในสนามจริง ไม่ว่าคุณจะยื่นขอทำใบขับขี่แบบชั่วคราว 1 ปี หรือ 5 ปีก็ตาม

ประกันรถบิ๊กไบค์ เพิ่มอุ่นใจแถมได้ลุ้นส่งท้ายปี

การแยกประเภทใบอนุญาตขับรถบิ๊กไบค์คาดว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ อันจะส่งผลต่อจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงบนท้องถนน อย่างไรก็ดี ชาวไบเกอร์ที่ถือคติ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ก็ยังคงต้องมองหาประกันภัยบิ๊กไบค์ไว้เพิ่มความอุ่นใจ ไม่เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายโดยใช่เหตุ เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และคู่กรณี ค่าซ่อมรถ (อะไหล่แต่ละชิ้นราคามิใช่น้อยๆ จริงไหมครับ) ทั้งยังเลือกความคุ้มครองกรณีรถหายหรือประสบภัยธรรมชาติได้ตามประเภทของประกันรถบิ๊กไบค์อีกด้วย ขับขี่บิ๊กไบค์ให้สนุก ออกทริปใกล้ไกลก็ไร้กังวล ต้องมีประกันบิ๊กไบค์ติดไว้อย่าให้ขาดครับ

เช็คเบี้ยประกัน