TIPlife Smart Cancer

TIPlife Smart Cancer

ทิพยประกันชีวิต

 “เตรียมพร้อมรับมือ อย่างมั่นใจ”
โรคมะเร็งป้องกันไม่ได้ 100%
โรคมะเร็งยังรักษาไม่ได้ 100%
แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ อย่างมั่นใจ


เงื่อนไขการรับประกัน

  • ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย  
  • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยต้องรีบแจ้งให้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
  • กรณีที่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่คุ้มครอง

ก. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะบอกล้างสัญญา ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่ม มีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม 
ข. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย


หมายเหตุ

  • รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้จากข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ *เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์


คำเตือน: ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย 
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน บริษัทรับประกันอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย