ประกันมะเร็ง คุ้ม คุ้ม

ประกันมะเร็ง คุ้ม คุ้ม

เอ็ม เอส ไอ จี

ประกันมะเร็ง คุ้ม คุ้ม

 • ครอบคลุม คุ้มค่า ชีวิตมั่นใจ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-54 ปี
 • เบี้ยคงที่ตามอายุแรกเข้า ยิ่งซื้อเร็ว ยิ่งคุ้ม
 • กรณีเข้ารับการผ่าตัดอันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง รับเงินประกันภัยเพิ่มสูงสุด 50% จากจำนวนเงินเอาประกัน
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงข้อมูลสุขภาพให้แก่บริษัทรับประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1-54 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 59 ปี)
 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกัน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมทุกฉบับแล้ว)

*หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง     
•บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย