ประกันมะเร็ง เบา เบา

ประกันมะเร็ง เบา เบา

เอ็ม เอส ไอ จี


• ซื้อง่าย คุ้มครองสบาย ให้คุณมีรอยยิ้มได้ทุกระยะ
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1-49ปี
• คุ้มครองได้ แม้คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็ง
• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* 
• คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
*ผู้เอาประกันต้องแถลงข้อมูลสุขภาพให้แก่บริษัทรับประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยปรับขึ้นตามช่วงอายุ
• ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1-49 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 59 ปี)
• คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
• ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกัน
• เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
• ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้คนละ 1 ฉบับ


หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกัน ภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง    
•บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย