ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ > ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง > ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก
ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

เอ็ม เอส ไอ จี
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 419 บาท/ปี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง (แผน3/แผน4)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด 3 ครั้ง/ปี (แผน2/แผน4)
 • รับค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ไข้เลือดออก สูงสุด 30 วัน (แผน1/แผน3)
 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับประกันภัยทุกอาชีพ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 5-70 ปี
 • ซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing)
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) กำหนด

คำเตือน: ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน บริษัทรับประกันอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย