ประกันบำนาญ

ประกันบำนาญ

ทิพยประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกัน

  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร)
  • รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • รวมรับบำนาญสูงสุด 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอายุครบความคุ้มครอง)
  • คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
  • อายุรับประกันตั้งแต่ 20 ปี - 54 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ :
กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน บริษัทรับประกันอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย