ประกันภัย พ.ร.บ.

ประกันภัย พ.ร.บ.

วิริยะประกันภัย

• กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ.
• การซื้อประกันภัย พ.ร.บ. สามารถซื้อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน
• รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ 
• สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท (ไม่ต้องพิสูจน์ถูกหรือผิด) ซึ่งคุ้มครองทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ (บางโรงพยาบาลก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเลย)
• สามารถเบิกค่าปลงศพ หรือค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น (ไม่ต้องพิสูจน์ถูกหรือผิด)  สามารถเบิกได้ 35,000 บาท
• วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด คนละ 80,000 บาท (ยกเว้นผู้ขับขี่) 
• กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดคนละ 500,000 บาท (ยกเว้นผู้ขับขี่)
• กรณีสูญเสียอวัยวะจะเบิกค่าสินไหมทดแทนสินไหมได้ต่างกัน (ยกเว้นผู้ขับขี่) ดังนี้
1. สูญเสียนิ้วตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไปไม่ว่ากี่นิ้วก็ตามจะได้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท
2. สูญเสียอวัยวะใดๆก็ได้ 1 ส่วน เช่น ตาบอด , หูหนวก , เป็นใบ้ , อวัยวะสืบพันธ์ , แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ฯลฯ       จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 250,000 บาท 
3. สูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 300,000 บาท
• กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าสินไหมทดแทนวันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)  (ยกเว้นผู้ขับขี่)
• กรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็คุ้มครอง
• ไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถทุกกรณี

 

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย