ประกันเดินทางในประเทศ (Trip Easy Plus)

ประกันเดินทางในประเทศ (Trip Easy Plus)

เอ็ม เอส ไอ จี
  • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้าสูงสุด 18,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลันสูงสุด 30,000 บาท
  • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 25,000 บาท
    *เงื่อนไขความคุ้มครองข้างต้นสำหรับแผน 3 และ 4

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุ 1 ปี-80 ปีบริบูรณ์
  • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 180 บาท
  • คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
  • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

*หมายเหตุ: • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง     
• บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย