ประกันรถจักรยานยนต์

ประกันรถจักรยานยนต์

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คุ้มครองรถหายรถเสียหายสิ้นเชิงพร้อมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าเบี้ยเพียง 1,190 บาท/ปี
ประกันภัยโจรกรรม รถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 3 ปี 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • คุ้มครองสูญหายทั้งคันจากโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 40,000 บาท
 • คุ้มครองรถจักรยานยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 40,000 บาท
 • คุ้มครองผู้ขับขี่เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่เอาประกันภัย 40,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง 

 • คุ้มครองการสูญหายทั้งคันจากภัยโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (บริษัทวิริยะประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • คุ้มครองการเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ โดยจะถือเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากการประเมินความเสียหายเกินกว่า 80% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ
  (บริษัทวิริยะประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสาเหตุความคุ้มครองกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วให้ถือกรมธรรม์เป็นอันสิ้นสุดทันที 

หมายเหตุการรับประกันภัย

 • บริษัทวิริยะประกันภัยไม่คุ้มครองกรณีนำรถไปจำนำ, การใช้ในทางผิดกฎหมาย เช่น การนำรถปล้นทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด ใช้ในการแข่งขันความเร็ว เป็นต้น
 • บริษัทวิริยะประกันภัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิก-ไถ่ถอน เนื่องจากเป็นเบี้ยประกันภัยแบบพิเศษ ยกเว้น แจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนต้องแจ้งภายใน 30 วันและยังไม่ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 100%
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆให้ถือตามกรมธรรม์มาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ ค.ป.ภ.


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
รับประกันภัยโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย