ประกันรถพร้อมใช้ > ประกันภัยรถยนต์ > ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์
ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์

ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

•  สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up โดยต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่มีประวัติการทำประกันภัยกับบริษัทฯ มาก่อน โดยประกันภัยประเภท 1 จะได้รับ e-Code PT มูลค่า 500 บาท และ ประเภท 2+ จะได้รับ e-Code PT มูลค่า 300 บาท

•  โดยซื้อประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/ay/motor/home ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

•ค่าเบี้ยประกันภัยประเภท 1 เริ่มต้น 5,200 บาท
•ค่าเบี้ยประกันภัยประเภท 2+ เริ่มต้น 3,600 บาท

•  ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565  เท่านั้น (โดยผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

•  เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat App ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 – 31 ต.ค. 2565  เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 15 วันทำการ

•  รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ

 หากเติมน้ำมันน้อยกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้

•  ใช้สิทธิ์เติมน้ำมัน PT ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ ยกเว้น 14 สถานีบริการน้ำมัน PT ดังต่อไปนี้


•  เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว
•  หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ติดต่อได้ที่ PT Call Center โทร. 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

•  เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Code ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Code ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม

•  หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของสมนาคุณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์

•  รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 ของสมนาคุณ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

•  การใช้รหัส e-code สามารถใช้ได้ 1 รหัส e-code ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

•  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

•  ระยะเวลาการใช้ e-Code เติมน้ำมัน PT จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

•  กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้

•  บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น

•  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเท่านั้น

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

•  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

•  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร 1231 ต่อ 2911 หรือ 2961

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประเภท 1

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

1. ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า 

2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ) 

3. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง ,รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง,รถรับจ้างสาธารณะ และรถเช่า 

4.ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัยหรือมีสำเนากรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1จากที่เดิม ที่ยังไม่หมดอายุประกันภัย มาเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ในกรณีที่ไม่มีการแสดงหลักฐานฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย

5. เบี้ยอู่ในสัญญา รับประกันรถกลุ่ม 3,4,5 และรถปิคอัพ อายุไม่เกิน 10 ปี ตามทุนประกันภัยที่กำหนด

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประเภท 2+

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

1. ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า 

2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ) 

3. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง ,รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง,รถรับจ้างสาธารณะ และรถเช่า

4. รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่เกินทุนประกันภัยที่กำหนด