โปรโมชั่น > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ "แจกหนัก! แจกจริง!"
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  แคมเปญ "แจกหนัก! แจกจริง!"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ "แจกหนัก! แจกจริง!"

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า FORZA350 จำนวน 1 รางวัล

1. วาสนา            โสภา

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ เวสป้า LX 125 i-Get จำนวน 2 รางวัล

1. ขจรศักดิ์         บุญรอด

2. ทองใบ             หมายมุ่ง

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า Fino125 จำนวน 3 รางวัล

1. อนุรักษ์           กันทะจันทร์

2. เพรียงพรรณ  แสงมุกข์

3. รมิดา              บุณยธนาโชค

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรนํ้ามัน จำนวน 20 รางวัล

1. ต้องตา            ต้ังชูวงษ์

2. เพียร               อุดอ้าย

3. รุ่งโรจน์           คงอำนวยศักดิ์

4. ไพรวัลย์          ทิพวรรณ

5. หริวงศ์            จูฑะสมพากร

6. กานต์              ฤทธิ์ขจร

7. ชลิต                 แม้นทองเล็ก

8. อุทัย                 ไชยะโอชะ

9. รัตนาวดี         ไชยวรรณ์

10. ทนงศักดิ์         มีรสล้ำ

11. วิศรุต              เพียรศักดิ์สิริ

12. หัสนัย                             กาวี

13. เพ็ญศรี                           จิตรมณีโรจน์

14. วรรณณุชธมน                 วาริชปวีณ์กุล

15. เบี่ยง                               พิลากรณ์

16. อภินันท์                           หนันกุระ

17. กฤต                                 บุญเจริญ

18. ขวัญใจ                           อุ่นเกิด

19. น้องใหม่                          วงกลม

20. ดาราพรรณ                    ทองศิริพันธ์


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. การจับรางวัลและประกาศรางวัล

1.1 ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการจะถูกจับรางวัลจำนวน 26 รางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินนํ้า ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย

รางวัลที่ 4 จะได้รับบัตรนํ้ามัน จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า Fino125 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 46,700 บาท มูลค่ารวม 140,100 บาท

รางวัลที่ 2 จะได้รับรถจักรยานยนต์ เวสป้า LX 125 i-Get จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 89,400 บาท มูลค่ารวม 178,800 บาท

สำหรับรางวัลใหญ่ (รางวัลที่ 1) จะได้รับ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า FORZA350 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 173,500 บาท

1.2 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จ ะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองจำนวน 10 รายชื่อ สำหรับรางวัลที่ 4 / 5 รายชื่อสำหรับรางวัลที่ 3 / 5 รายชื่อสำหรับรางวัลที่ 2 และอีก 5 รายชื่อ สำหรับรางวัลที่ 1

1.3 บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านช่องทาง SMS ตามหมายเลขที่ได้ให้ไว้กับบริษัท และ เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี

ได้ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป

1.4 การจับรางวัลจะจัดขึ้นตามใอนุญาตเลขที่ 631/2563 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

2.กติกาการรับรางวัล

2.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ท.ป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

2.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าจดทะเบียน ค่า พ.ร.บ. หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น

2.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์รางวัลที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 6 คัน ต้องดำเนินการรับโอนรถทั้ง 6 คันให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม จากการโอนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.4 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง เพื่อเตรียมการสำหรับรับของรางวัล ณ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16, เลขที่ 550 ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) SMS ยืนยันจากทางบริษัทฯ

2.5 สำหรับบัตรนํ้ามัน PTT Privilege Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกันกับกรมธรรม์

2.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege Card

บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าได้ที่สถานีบริการ และ/หรือร้านค้าของ PTTOR ที่ร่วมรายการ

บัตรหมดอายุตามวันที่ระบุบนหน้าบัตร (Exp. MM/YY)

บัตรนี้มีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดเมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)

PTTOR สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่เหลือในบัตรทั้งก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร

PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับบัตรได้

PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายบัตร หากหมดมูลค่าในบัตรแล้ว

2.7 พนักงาน บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯ, บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจับรางวัล คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

2.8 พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามสัญญาบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

2.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คณะกรรมการตัดสิน และสักขีพยานประกอบด้วย

คณะกรรมการสักขีพยาน (ในการตรวจสอบการ ตรวจสอบคูปอง และการจับคูปอง)

  • ผู้แทนสื่อมวลชน
  • ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ

2.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ

2.11 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และจะไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล

2.12 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจขอบริษัท หรือบุคคลอื่นใด

ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.13 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายของบริษัทฯโดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนิน

การอื่นใดอันผิดกฎหมาย

2.14 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ