ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการใช้บริการบน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ท่านอาจถูกร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัท เมื่อท่านได้ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคลให้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยินยอมให้บริษัททำการใช้ ประมวลผล วิเคราะห์ เปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัทประกันภัย หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจทำการร้องขอ จะหมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต ข้อมูลทางการเงิน อีเมล์ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัย

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. พิจารณานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับท่าน
  2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล รวมไปถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแจ้งเตือน ต่อประกัน.การแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริการด้านสินไหม บริการลูกค้าสัมพันธ์
  3. นำส่งให้แก่บริษัทประกัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย
  4. นำส่งให้แก่พันธมิตรทางการค้า หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ท่าน
การรับประกันภัย

บริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติการพิจารณารับประภัยแต่อย่างใด การพิจารณารับประกันภัยจะถูกดำเนินการโดยบริษัทประกันที่ท่านเลือก และ ผลการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นการพิจารณาโดยบริษัทประกันภัยแต่เพียงผู้เดียว

การจำกัดความรับผิด

การให้บริการบน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ของบริษัทเป็นการให้บริการโดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทได้จัดเตรียมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่รัดกุมและเพียงพอต่อความต้องการของระบบ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทประกันภัย กรรมการ ตัวแทน พันธมิตร คู่ค้า พนักงาน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การเสียโอกาศทางธุรกิจ หรือผลกระทบอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการใช้งาน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่ว่าท่านจะจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ในการใช้งานก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ท่านใช้บริการบน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ไซต์ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน ของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทประกันภัย กรรมการ ตัวแทน พันธมิตร คู่ค้า พนักงาน ท่านตกลงยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัท

กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย