เลือกเรา คุ้มชัวร์

คืนเงิน 100% กรณีเจอราคาที่ถูกกว่า (เฉพาะข้อเสนอที่ได้รับจากนายหน้าประกันภัยอื่น)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คืนเงิน 100%

ผ่อน 0% ยืดหยุ่นได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด

การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะบริษัทประกันภัยและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขในการให้แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

ส่วนลด 5% ค่ากล้องติดรถยนต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดการติดตั้งกล้องติดรถยนต์
ลักษณะของกล้องติดรถยนต์

กล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เพื่อให้มีลักษณะเดียวกับกล้องติดรถยนต์และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์

ประเภทกรมธรรม์

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับท่านที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทของรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่วนบุคคล ที่แจ้งข้อมูลการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัยตาม

แบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

ในขั้นตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ท่านยืนยันการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ในรถยนต์คันขอเอาประกันภัย ตลอดจนการบันทึกไฟล์เสียงการสนทนา ว่าจะติดตั้งกล้องดังกล่าว ไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย

การชดใช้ความเสียหายสำหรับกรมธรรม์ที่ได้รับส่วนลด

สำหรับทุกกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้จากบริษัทประกันภัย และมีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบมีส่วนลดกล้องติดรถยนต์ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว ท่านจะต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์ไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และในการแจ้งเรียกร้องสินไหมประกันภัยท่านต้องส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับบริษัทประกันภัยประกอบการพิจารณาสินไหมประกันภัย

กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย เมื่อมีการแจ้งเคลมและบริษัทตรวจพบว่าไม่ได้มีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ในรถยนต์คันดังกล่าว หรือเมื่อบริษัทประกันภัยร้องขอไฟลล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจากกล้องที่ติดตั้งในรถยนต์ดังกล่าว แต่ท่านไม่สามารถส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้ได้ หรือไม่ยินยอมส่งมอบไฟล์ภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าซ่อมรถคันเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก หรือ เรียกคืนส่วนลดที่ได้มอบให้คืน ตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกันภัย

การพิจารณาให้ส่วนลด

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิ์ในการให้ส่วนลด การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 5% ของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยปกติทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อประกาศคำสั่งของ คปภ.เรื่องการให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องติดรถยนต์

กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

เคลมไว การันตี 30 นาที

เงื่อนไขเคลมไว การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เรามีบริษัทรับประกันภัยที่รองรับและให้บริการการเคลมภายใน 30 นาที เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับบริษัทรับประกันภัยแต่ละบริษัทกำหนด

เมื่อผู้เอาประกันได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากนายหน้าประกันภัยรายอื่น และมีความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน 100% ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว

ในการใช้สิทธิ์ขอคืนเงิน ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์และโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่านฝ่ายบริการลูกค้า กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เบอร์โทร 02-828-7888 โดยแสดงหลักฐานการเปรียบเทียบราคาและเอกสารแสดงรายละเอียดความคุ้มครองของรถยนต์คันเอาประกันภัย เช่น ใบเสนอราคา, ใบเตือนต่ออายุ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกอย่างเป็นทางการโดยนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาต ที่มีการลงลายมือชื่อของมีผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยหลักฐานใบเสนอราคาหรือใบเตือนต่ออายุที่อ้างอิงนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ท่านตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ผ่านกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ไปแล้ว

หลังจากแจ้งความประสงค์แล้ว กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์จะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการใช้สิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ กรณีใช้สิทธิ์ได้และขอยกเลิกกรมธรรม์ ท่านต้องส่งคืนกรมธรรม์ต้นฉบับและสิทธิพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายที่ได้รับไปทั้งหมดคืน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความ “ข้าพเจ้าขอยกเลิกกรมธรรม์ และขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ การคืนค่าเบี้ยประกันจะดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย หลังจากได้รับเอกสารที่มีการลงนามถูกต้องแล้ว

  • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ใช้สำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์การผ่อนชำระแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้
  • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับรถยนต์ใหม่ ป้ายแดง
  • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับลูกค้าตรงของบริษัทประกันภัย
  • ใบเสนอราคาที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ข้อเสนอที่ดีกว่า จะต้องเป็นข้อเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดเท่ากันหรือสูงกว่า และจำนวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารเท่ากันหรือมากกว่า
  • มีช่วงกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองในช่วงเดียวกัน โดยมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองเท่ากัน
  • มีรายละเอียดรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เหมือนกัน ได้แก่ ทะเบียน ยี่ห้อ ปีรถ ทุนประกันภัย ค่าเสียหายส่วนแรก ส่วนลดประวัติดี (NCB) ส่วนลดอื่นๆ จากการใช้รถยนต์ รวมทั้งแจ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีเหมือนกัน (กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง) และการเลือกอู่ซ่อมรถยนต์
  • มีรายเอียดผู้ขับขี่รถยนต์และแผนการขับขี่เหมือนกัน ได้แก่ กรมธรรม์แบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ อายุคนขับที่ระบุชื่อไว้ รายชื่อคนขับที่ระบุชื่อไว้ จำนวนผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อ แผนย่อยสำหรับการขับขี่รถยนต์ เช่น การใช้ส่วนบุคคล, เพื่อขับไปกลับที่ทำงาน หรือใช้เพื่อประกอบการทำงานหรือธุรกิจ
การพิจารณา

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยเฉพาะหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบราคาตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น ในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว และ ลูกค้ายืนยันที่จะไม่ใช้บริการและขอยกเลิกกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยความประสงค์นี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (short rate)โดยไม่สามารถใช้สิทธิขอคืนเงิน เต็มจำนวนได้

เบี้ยประกันภัยที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ คปภ.

หมายเหตุ ** กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเนื้อหาใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่วันที่กำหนดในประกาศดังกล่าว โปรดตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว