เลือกเรา คุ้มชัวร์

คืนเงิน 100% กรณีเจอราคาที่ถูกกว่า (เฉพาะข้อเสนอที่ได้รับจากนายหน้าประกันภัยอื่น)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คืนเงิน 100%

ผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต

การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะบริษัทประกันภัยและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขในการให้แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

ส่วนลด 5% ค่ากล้องติดรถยนต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดการติดตั้งกล้องติดรถยนต์
ลักษณะของกล้องติดรถยนต์

กล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เพื่อให้มีลักษณะเดียวกับกล้องติดรถยนต์และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์

ประเภทกรมธรรม์

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับท่านที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทของรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่วนบุคคล ที่แจ้งข้อมูลการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัยตาม

แบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

ในขั้นตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ท่านยืนยันการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ในรถยนต์คันขอเอาประกันภัย ตลอดจนการบันทึกไฟล์เสียงการสนทนา ว่าจะติดตั้งกล้องดังกล่าว ไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย

การชดใช้ความเสียหายสำหรับกรมธรรม์ที่ได้รับส่วนลด

สำหรับทุกกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้จากบริษัทประกันภัย และมีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบมีส่วนลดกล้องติดรถยนต์ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว ท่านจะต้องติดตั้งกล้องติดรถยนต์ไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และในการแจ้งเรียกร้องสินไหมประกันภัยท่านต้องส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับบริษัทประกันภัยประกอบการพิจารณาสินไหมประกันภัย

กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย เมื่อมีการแจ้งเคลมและบริษัทตรวจพบว่าไม่ได้มีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ในรถยนต์คันดังกล่าว หรือเมื่อบริษัทประกันภัยร้องขอไฟลล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจากกล้องที่ติดตั้งในรถยนต์ดังกล่าว แต่ท่านไม่สามารถส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้ได้ หรือไม่ยินยอมส่งมอบไฟล์ภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าซ่อมรถคันเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก หรือ เรียกคืนส่วนลดที่ได้มอบให้คืน ตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกันภัย

การพิจารณาให้ส่วนลด

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิ์ในการให้ส่วนลด การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 5% ของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยปกติทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อประกาศคำสั่งของ คปภ.เรื่องการให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องติดรถยนต์

กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

เคลมไว การันตี 30 นาที

เงื่อนไขเคลมไว การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เรามีบริษัทรับประกันภัยที่รองรับและให้บริการการเคลมภายใน 30 นาที เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับบริษัทรับประกันภัยแต่ละบริษัทกำหนด

เมื่อผู้เอาประกันได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากนายหน้าประกันภัยรายอื่น และมีความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน 100% ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว

ในการใช้สิทธิ์ขอคืนเงิน ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์และโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่านฝ่ายบริการลูกค้า กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เบอร์โทร 02-828-7888 โดยแสดงหลักฐานการเปรียบเทียบราคาและเอกสารแสดงรายละเอียดความคุ้มครองของรถยนต์คันเอาประกันภัย เช่น ใบเสนอราคา, ใบเตือนต่ออายุ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกอย่างเป็นทางการโดยนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาต ที่มีการลงลายมือชื่อของมีผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยหลักฐานใบเสนอราคาหรือใบเตือนต่ออายุที่อ้างอิงนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ท่านตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ผ่านกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ไปแล้ว

หลังจากแจ้งความประสงค์แล้ว กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์จะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการใช้สิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ กรณีใช้สิทธิ์ได้และขอยกเลิกกรมธรรม์ ท่านต้องส่งคืนกรมธรรม์ต้นฉบับและสิทธิพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายที่ได้รับไปทั้งหมดคืน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความ “ข้าพเจ้าขอยกเลิกกรมธรรม์ และขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ การคืนค่าเบี้ยประกันจะดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย หลังจากได้รับเอกสารที่มีการลงนามถูกต้องแล้ว

 • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ใช้สำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์การผ่อนชำระแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้
 • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับรถยนต์ใหม่ ป้ายแดง
 • สิทธิ์ขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับลูกค้าตรงของบริษัทประกันภัย
 • ใบเสนอราคาที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • ข้อเสนอที่ดีกว่า จะต้องเป็นข้อเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดเท่ากันหรือสูงกว่า และจำนวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารเท่ากันหรือมากกว่า
 • มีช่วงกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองในช่วงเดียวกัน โดยมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองเท่ากัน
 • มีรายละเอียดรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เหมือนกัน ได้แก่ ทะเบียน ยี่ห้อ ปีรถ ทุนประกันภัย ค่าเสียหายส่วนแรก ส่วนลดประวัติดี (NCB) ส่วนลดอื่นๆ จากการใช้รถยนต์ รวมทั้งแจ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีเหมือนกัน (กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง) และการเลือกอู่ซ่อมรถยนต์
 • มีรายเอียดผู้ขับขี่รถยนต์และแผนการขับขี่เหมือนกัน ได้แก่ กรมธรรม์แบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ อายุคนขับที่ระบุชื่อไว้ รายชื่อคนขับที่ระบุชื่อไว้ จำนวนผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อ แผนย่อยสำหรับการขับขี่รถยนต์ เช่น การใช้ส่วนบุคคล, เพื่อขับไปกลับที่ทำงาน หรือใช้เพื่อประกอบการทำงานหรือธุรกิจ
การพิจารณา

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยเฉพาะหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบราคาตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น ในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว และ ลูกค้ายืนยันที่จะไม่ใช้บริการและขอยกเลิกกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยความประสงค์นี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (short rate)โดยไม่สามารถใช้สิทธิขอคืนเงิน เต็มจำนวนได้

เบี้ยประกันภัยที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ คปภ.

หมายหตุ ** กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเนื้อหาใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่วันที่กำหนดในประกาศดังกล่าว โปรดตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว


Krungsri Auto Broker มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ชั้น 1 หรือ ประกันภัยรถบิ๊กไบค์ส่วนบุคคลชั้น 1 และชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562 ผ่านช่องทาง www.krungsriautobroker.com เราขอมอบบริการที่มากกว่าเรื่องรถ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านที่เป็นลูกค้าคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นบริการเลขาส่วนตัว บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชม. โดยท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลข 02-205-7795

เงื่อนไขของบริการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ชั้น 1 หรือ ประกันภัยรถบิ๊กไบค์ส่วนบุคคลชั้น 1 ที่มีค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป (เบี้ยประกันภัยก่อนหักส่วนลด) ผ่านช่องทางwww.krungsriautobroker.com พร้อมชำระเงินครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • สงวนสิทธิ์การมอบบริการให้กับลูกค้าคนพิเศษที่ชำระเบี้ยประกันครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตามวันที่ที่ระบุในกรมธรรม์ หรือ ถึง 24 มิถุนายน 2563 แล้วแต่อันใดจะถึงก่อน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • การบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของแต่ละบริการ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งการบริการทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของผู้ให้บริการโดยตรง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินกว่าจำนวนครั้ง หรือนอกพื้นที่การให้บริการที่กำหนด ผู้ให้บริการอาจทำการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ภายในประเทศ), บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน (ภายในประเทศ) และบริการเลขาส่วนตัว ให้บริการโดย บริษัท Aspire Lifestyles Services (Thailand) Ltd โดยมีรายละเอียดของการให้บริการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนด
เงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของแต่ละบริการ
1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ภายในประเทศ)

การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนในประเทศไทย จะเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้า ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) อันได้แก่ บริษัท แอสไปร์ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ผ่านทางเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะให้บริการของบริการและประเภทภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง

 • บริการรถลาก รถยกฉุกเฉิน
  ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้บริการเสียจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ขณะขับขี่บนท้องถนนหรือสถานที่พักอาศัย (จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 ครั้ง ต่อ ปี) และไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ทันที ณ สถานที่เกิดเหตุ ผู้ให้บริการจะประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการ ยกหรือลากรถยนต์ของผู้ใช้บริการ ไปยังอู่ซ่อมรถ หรือศูนย์บริการที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ที่สุด ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ ถ้าระยะทางยกหรือลากมากกว่า 20 กิโลเมตร จะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม กิโลเมตรละ 30 บาท โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าบริการส่วนนี้เองกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริการช่างซ่อมฉุกเฉิน
  ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้บริการเสียและไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผู้ให้บริการจะประสานงานให้ช่างซ่อมรถมาซ่อม ณ จุดที่รถเสีย เช่น เปลี่ยนยางรถยนต์, จัมพ์แบตเตอรรี่, เติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิงรถฉุกเฉิน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าอะไหล่ ค่ายางรถยนต์, แบตเตอรี่, ค่าน้ำมันหรือเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเอง
 • บริการให้คำปรึกษา 24 ชม.
  ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้บริการเสียผู้ให้บริการจะให้บริการให้คำปรึกษาด้านรถยนต์ตลอด 24 ชม.
 • บริการประสานงานช่วยเหลือจัดหาช่างกุญแจ
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปลดล็อคยานพาหนะ หรือลืมหรือทำกุญแจรถยนต์ของผู้ใช้บริการหาย ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล ผู้ให้บริการปลดล็อคกุญแจ รวมไปถึงการจัดหาบริการ ณ สถานที่ แบบ on-site service (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการประสานงานช่วยเหลือกรณี น้ำมันหรือเชื้อเพลิงหมด และจำเป็นต้องเติมฉุกเฉิน
  ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้บริการ ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปบนท้องถนนได้ เนื่องจากน้ำมันหรือเชื้อเพลิงหมดฉุกเฉิน ผู้ให้บริการพร้อมให้บริการเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิงฉุกเฉินให้กับผู้ใช้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ
 • บริการประสานงานช่วยเหลือให้การเดินทางต่อเนื่อง
  ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้บริการเสีย ณ จุดที่ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยเกิน 100 กิโลเมตร และถูกยกหรือลาก ไปยังอู่ซ่อม ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม มากกว่า 24 ช.ม. นับจากเวลาที่รถยนต์เสียหาย ผู้ให้บริการจะประสานงานให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางต่อจนถึงจุดหมายปลายทางหรือกลับไปยังบ้านพักที่อยู่อาศัย ดังนี้
  • บริการจัดหารถเช่า
  • บริการจัดหาที่พัก โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

บริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด (I-VI) เป็นการให้บริการโดยในการจัดหาข้อมูล ประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าสิ่งของ บริการ สินค้า บัตรเข้างาน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆที่เรียกเก็บโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของบริการ หรือสินค้านั้น โดยผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลคลที่สามใดๆทั้งสิ้น

ข้อยกเว้นในการให้บริการ

การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ภายในประเทศ) มีข้อยกเว้นในการให้บริการดังต่อไปนี้

 • การให้บริการข้างต้นจะเป็นการให้บริการแก่รถยนต์ 4 ล้อที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการและเป็นรถยนต์ที่มีประเภทการใช้งานแบบส่วนบุคคลเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะยกเว้นการให้บริการแก่รถยนต์ที่มีการใช้งานแบบสาธารระเช่น รถบัสโดยสารขนาดเล็ก แทกซี่ รถบัส รถบรรทุก รถบรรทุกขนาดใหญ่ และ รถเช่าหรือรถบริการ เป็นต้น
 • รถยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือยานพาหนะที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อการแข่งขัน หรืออุบัติเหตุใดๆ หรือการเรียกร้องสินไหมใด ๆ ที่เกิดจากการแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันนั้นๆ
 • รถยนต์ที่บรรทุกผู้โดยสาร หรือบรรทุกสิ่งของ หรือลากสิ่งของ ที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ หรือการใช้ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • การสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน เหตุสุดวิสัย การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล จลาจล การนัดหยุดงาน
 • ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ และหรือไม่ได้ออกโดยกรมขนส่งทางบก
 • รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเดินทาง หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง ตามคำแนะนำการบริการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากการบริการจัดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือการขโมย สิ่งของหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ที่ถูกทิ้งไว้ภายในและภายนอกยานพาหนะ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการเรียกคืนยานพาหนะ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่เป็นผลมาจากการจัดซ่อมโดยศูนย์ซ่อมรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จัดซ่อมของศูนย์ซ่อมรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ หรือช่างซ่อมรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่มีการส่งซ่อม
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ซึ่งไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มาจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
 • ในกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน (ภายในประเทศ)

การให้บริการผู้ช่วยส่วนตัวและการจัดการไลฟ์สไตล์ จะเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้า ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) อันได้แก่ บริษัท แอสไปร์ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ผ่านทางเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะให้บริการของบริการและประเภทภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง

การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจะให้บริการเฉพาะบ้านของผู้ใช้บริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เท่านั้น

 • บริการช่างกุญแจ
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำกุญแจหาย หรือลืมกุญแจไว้ภายในที่พักอาศัย และไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้ ผู้ให้บริการ จะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล ช่างทำกุญแจ และค่าบริการและค่าใช้จ่ายของช่างกุญแจ รวมถึงการช่วยประสานงานเรียกช่างกุญแจให้มาดำเนินการ แก้ไขเพื่อเปิดประตู หรือสะเดาะกุญแจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าที่พักอาศัยได้(หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการช่างประปา
  ในกรณีที่เกิดเหตุอันเนื่องมาจากการแตกรั่วหรือการอุดตันของท่อน้ำ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล ช่างประปา และค่าบริการและค่าใช้จ่ายของช่างประปา รวมถึงการช่วยประสานงานเรียกช่างประปาเพื่อไปซ่อมแซมการแตกรั่วหรือการอุดตันของท่อน้ำ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการช่างไฟฟ้า
  ในกรณีที่เกิดเหตุอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจรภายในที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล ช่างไฟฟ้า และค่าบริการและค่าใช้จ่ายของช่างไฟฟ้า รวมถึงการช่วยประสานงานเรียกช่างไฟฟ้าไปยังที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมความผิดปกติของระบบไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
  ในกรณีที่เกิดเหตุอันเนื่องมาจากความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และค่าบริการและค่าใช้จ่ายของช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการช่วยประสานงานเรียกช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไปยังที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ เพื่อแก้ไขความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการซ่อมหลังคา และ เพดาน
  เมื่อผู้ใช้บริการต้องการที่จะซ่อมหลังคาและเพดาน และได้ติดต่อมาทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล ผู้ให้บริการซ่อมแซมหลังคาและเพดาน และค่าบริการและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการซ่อมแซมหลังคาและเพดาน รวมถึงการช่วยประสานงานเรียก ผู้ให้บริการซ่อมแซมหลังคาและเพดาน เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมหลังคาและเพดาน (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)

บริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด (I – V) เป็นการให้บริการโดยในการจัดหาข้อมูล ประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าสิ่งของ บริการ สินค้า บัตรเข้างาน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆที่เรียกเก็บโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของบริการ หรือสินค้านั้น โดยผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายบุคคลที่สามใดๆทั้งสิ้น

3. บริการผู้ช่วยส่วนตัวและการจัดการไลฟ์สไตล์

การให้บริการผู้ช่วยส่วนตัวและการจัดการไลฟ์สไตล์ จะเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้า ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) อันได้แก่ บริษัท แอสไปร์ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ผ่านทางเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะให้บริการแต่ละประเภทภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนี้

 • บริการแนะนำและจองสนามกอล์ฟ
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของสนามกอล์ฟในเมืองหลัก หรือ เมืองสำคัญในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยในการจองสนามกอล์ฟให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ให้บริการรถเช่า รถลิมูซีน ในเมืองหลัก เมืองสำคัญในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยในการจองรถเช่า รถลิมูซีน ให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของโรงแรมในเมืองหลักในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยในการจองโรมแรมให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง ด้านบันเทิงและสำรองที่นั่ง
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง ด้านบันเทิงในเมืองหลัก ให้แก่ผู้ใช้บริการ และ ช่วยในการสำรองที่นั่งให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการจัดส่งดอกไม้และของขวัญ
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาดอกไม้หรือ ของขวัญ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการจัดส่ง (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการให้ข้อมูลร้านอาหารและสำรองที่นั่ง
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล รายชื่อ สถานที่ เบอร์ติดต่อของร้านอาหาร ภัตตาคาร ในเมืองหลัก เมืองสำคัญในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยในการสำรองที่นั่งให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)
 • บริการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว งานแสดงนิทรรศการ งานเทศกาล ด้านบันเทิง ในเมืองหลัก เมืองสำคัญในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • บริการให้ข้อมูลและจองตั๋วเครื่องบิน
  ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล ตารางการบินของสายการบิน ให้แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยในการจองตั๋วเครื่องบินให้แก่ผู้ใช้บริการ (หากมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ)

บริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด (ข้อ I - VIII) เป็นการให้บริการในการจัดหาข้อมูล ประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าสิ่งของ บริการ สินค้า บัตรเข้างาน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆที่เรียกเก็บโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของบริการ หรือสินค้านั้น โดยผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลคลที่สามใดๆทั้งสิ้น

ข้อยกเว้น ในการให้บริการ

การให้บริการผู้ช่วยส่วนตัวและการจัดการไลฟ์สไตล์มีข้อยกเว้นในการให้บริการดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการประสานงานสำหรับการหาข้อมูล หรือการประสานงานในการหาตำแหน่งที่ตั้งของรายการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นไปตามการร้องขอของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการวางเงินค้ำประกัน การวางหลักประกัน เงินมัดจำ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการยกเลิกรายการ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการทั้งด้านสินค้าและบริการให้หากผู้ใช้ร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงผู้ให้บริการจะไม่บริการหากการร้องขอนั้นผิดตามหลักกฎหมาย เป็นการขัดหรือละเมิด รวมถึงต้องห้าม ตามกฎหมาย หรือผิดตามหลักคุณธรรม จริยธรรม