ประกันไวรัสโควิด-19

ความคุ้มครอง ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย
แผน 1BX 300 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน 2BX 480 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด แผน1 99 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. เจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
1. เจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000 500,000 -
2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 (จ่ายตามจริง)
2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 (จ่ายตามจริง) - - 10,000
3. เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
3. เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน - - 5,000
4.เจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่าและ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
4.เจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่าและ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 - - 100,000
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อ.บ.1)
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อ.บ.1) - - 10,000
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1-60 ปี 1-60 ปี 0-100 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน