โปรโมชั่น > ลุ้นทองกับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ !!
ลุ้นทองกับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ !!

ลุ้นทองกับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ !!

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยตามที่กำหนดและชำระเงินครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 

2. รายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและกติการ่วมลุ้นโชค

2.1 เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น 1 หรือประกันบิ๊กไบค์ส่วนบุคคลชั้น 1 ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง (ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ 1 กรรมธรรม์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยบริษัทจะตรวจสอบกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ในการทำประกันภัย)

2.2 เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น 2+, 3+, 2, 3 หรือประกันบิ๊กไบค์ส่วนบุคคลชั้น 3+ ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ 1 กรรมธรรม์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยบริษัทจะตรวจสอบกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ในการทำประกันภัย)

2.3 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามจำนวนกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยการทำรายการผ่าน เว็บไซต์  www.krungsriautobroker.com และชำระค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาแคมเปญ เท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/1ท่าน เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลจากการสุ่มรางวัลมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าเพียงรางวัลเดียว

2.4 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับกรณีที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ทำการจับรางวัลอยู่เท่านั้น

2.5 กติกาการร่วมลุ้นโชค และรายละเอียดของรางวัล ระบุไว้ที่เว็บไซต์  www.krungsriautobroker.com/Promotions/luckydrawgold2020
 

3. จำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 80 รางวัล รวมมูลค่า 781,200 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

3.1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 64 เส้น น้ำหนัก 32 บาท มูลค่า 694,400 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

3.2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 16 เส้น น้ำหนัก 4 บาท มูลค่า 86,800 บาท (แปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
 

4. การจับรางวัลและประกาศรางวัล

4.1 ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการจะถูกแยกเป็น 2 กองตามประเภทของรางวัลและชั้นประกันของลูกค้า โดยจะจับรางวัลจำนวน 80 รางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

(1) กองที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 64 เส้น น้ำหนัก 32 บาท มูลค่า 694,400 บาท จำนวน 64 รางวัล

(2) กองที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 16 เส้น น้ำหนัก 4 บาท มูลค่า 86,800 บาท  จำนวน 16 รางวัล

4.2 รายชื่อลูกค้าถือเป็น 1 ชิ้นส่วนในการจับรางวัล

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองจำนวน 5 รายชื่อ ทุกรอบที่มีการจับรางวัลตามวันที่ที่ระบุ

4.4 บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ และ Official Facebook Page Krungsri Auto วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 60 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

4.5 การจับรางวัลจะจัดขึ้นตามใอนุญาตเลขที่ 778/2562 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 

5. กติกาการรับรางวัล

5.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

5.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น

5.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน  อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16, 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO เพื่อติดต่อรับของรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) SMS ยืนยันจากทางบริษัทฯ

5.4 พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามสัญญาบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และสมาชิกครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

5.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คณะกรรมการตัดสิน และสักขีพยานประกอบด้วย

(1) ผู้แทนบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน จำนวน 3 ท่าน

5.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ

5.7 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และจะไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล

5.8 หากปรากฏว่า ได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน คณะกรรมการดำเนินรายการ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ ทดแทนต่อไป

5.9 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจขอบริษัท หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.10 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายของบริษัทฯโดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฎหมาย

 

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ