โปรโมชัน > ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การมอบ Starbucks e-Coupon ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ได้รับ Starbucks e-Coupon แต่ละประเภทดังนี้ 


รายเที่ยว 500 บาทขึ้นไป/ท่าน รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
รายเที่ยว 1,000 บาทขึ้นไป/ท่าน รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

รายปี แผน Easy1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท
รายปี แผน Easy2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
รายปี แผน Easy3 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • บริษัทประกันภัยจะทำการจัดส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ในหน้ากรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันทำการหลังจากการชำระเบี้ยประกันเรียบร้อย ซึ่งลูกค้าจะต้องตอบคำถาม Survey 1 ข้อ ในหน้า Redeem e-Coupon (ลูกค้าต้องตอบคำถามเพื่อรับ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถกดข้ามได้)
 • เมื่อทำ Survey เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ในหน้ากรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย ซึ่งท่านจะได้รับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ทำ Survey เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทประกันภัยแล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน Starbucks e-Coupon
 • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่ง จะถูกจัดส่งตามมูลค่าที่ได้รับตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น ซึ่งมูลค่าจะแสดงอยู่บน e-Coupon และท่านสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินใน e-Coupon จะหมดไป
 • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะหมดหรือเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัดStarbucks e-Coupon ไม่เกิน 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จStarbucks
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  รับประกันภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง