โปรโมชัน > MSIG Travel Easy
MSIG Travel Easy

MSIG Travel Easy

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การมอบ Starbucks e-Coupon ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ได้รับ Starbucks e-Coupon แต่ละประเภทดังนี้ 

รายเที่ยว 500 บาทขึ้นไป/ท่าน รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
รายเที่ยว 1,000 บาทขึ้นไป/ท่าน รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

รายปี แผน Easy1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท
รายปี แผน Easy2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
รายปี แผน Easy3 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • บริษัทประกันภัยจะทำการจัดส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ในหน้ากรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันทำการหลังจากการชำระเบี้ยประกันเรียบร้อย ซึ่งลูกค้าจะต้องตอบคำถาม Survey 1 ข้อ ในหน้า Redeem e-Coupon (ลูกค้าต้องตอบคำถามเพื่อรับ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถกดข้ามได้)
 • เมื่อทำ Survey เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ในหน้ากรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย ซึ่งท่านจะได้รับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ทำ Survey เรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทประกันภัยแล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน Starbucks e-Coupon
 • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่ง จะถูกจัดส่งตามมูลค่าที่ได้รับตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น ซึ่งมูลค่าจะแสดงอยู่บน e-Coupon และท่านสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินใน e-Coupon จะหมดไป
 • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะหมดหรือเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัดStarbucks e-Coupon ไม่เกิน 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จStarbucks
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  รับประกันภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

​​​