โปรโมชั่น > ส่งท้ายปี ลุ้นโชคมากกว่า 5 แสนบาท กับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์
ส่งท้ายปี ลุ้นโชคมากกว่า 5 แสนบาท กับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์

ส่งท้ายปี ลุ้นโชคมากกว่า 5 แสนบาท กับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์



เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ บิ๊ก ไบค์ ตามที่กำหนดและชำระเงินครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
2. รายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและกติการ่วมลุ้นโชค
   2.1 เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น 1, 2, 2+, 3, 3 + (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือประกันบิ๊ก ไบค์ชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+(อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยบิ๊ก ไบค์ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
  2.2 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามจำนวนกรมธรรม์ที่ซื้อผ่าน กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วนในช่วงระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/1ท่าน ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลจากการสุ่มรางวัลมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าเพียงรางวัลเดียว
  2.3 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับกรณีที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ ณ วันที่จับรางวัลเท่านั้น
  2.4 กติกาการร่วมลุ้นโชค และรายละเอียดของรางวัล ระบุไว้ที่เว็บไซต์ https://www.krungsriautobroker.com/Promotions/KALuckyDrawBike2020

3. จำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 26 รางวัล รวมมูลค่า 502,400 บาท (ห้าแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
  3.1 รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า FORZA350 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 173,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  3.2 รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ เวสป้า LX 125 i-Get จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 89,400 บาท มูลค่ารวม 178,800 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  3.3 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า Fino125 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 46,700 บาท มูลค่ารวม 140,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  3.4 รางวัลที่ 4 บัตรน้ำมันมูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4. การจับรางวัลและประกาศรางวัล
  4.1 ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการจะถูกจับรางวัลจำนวน 26 รางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย
รางวัลที่ 4 จะได้รับบัตรน้ำมัน จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท มูลค่ารวม 20,000 บาท 
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า Fino125 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 46,700 บาท มูลค่ารวม 140,100 บาท 
รางวัลที่ 2 จะได้รับรถจักรยานยนต์ เวสป้า LX 125 i-Get จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 89,400 บาท มูลค่ารวม 178,800 บาท 
สำหรับรางวัลใหญ่ (รางวัลที่ 1) จะได้รับ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า FORZA350 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 173,500 บาท 
  4.2 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จ ะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองจำนวน 10 รายชื่อ สำหรับรางวัลที่ 4 / 5 รายชื่อสำหรับรางวัลที่ 3 / 5 รายชื่อสำหรับรางวัลที่ 2 และอีก 5 รายชื่อ สำหรับรางวัลที่ 1 
  4.3 บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านช่องทาง SMS ตามหมายเลขที่ได้ให้ไว้กับบริษัท และ เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป
  4.4 การจับรางวัลจะจัดขึ้นตามใอนุญาตเลขที่ 631/2563 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

5. กติกาการรับรางวัล
  5.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ท.ป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 5.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าจดทะเบียน ค่า พ.ร.บ. หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น
 5.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์รางวัลที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 6 คัน ต้องดำเนินการรับโอนรถทั้ง 6 คันให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม จากการโอนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 5.4 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง เพื่อเตรียมการสำหรับรับของรางวัล ณ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16, เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร
  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  (3) SMS ยืนยันจากทางบริษัทฯ 
  5.5 สำหรับบัตรน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกันกับกรมธรรม์
  5.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege Card

  • บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าได้ที่สถานีบริการ และ/หรือร้านค้าของ PTTOR ที่ร่วมรายการ
  • บัตรหมดอายุตามวันที่ระบุบนหน้าบัตร (Exp. MM/YY)
  • บัตรนี้มีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดเมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)
  • PTTOR สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่เหลือในบัตรทั้งก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร
  • PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับบัตรได้
  • PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายบัตร หากหมดมูลค่าในบัตรแล้ว

  5.7 พนักงาน บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯ,  บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจับรางวัล คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ
  5.8 พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามสัญญาบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
  5.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คณะกรรมการตัดสิน และสักขีพยานประกอบด้วย
        คณะกรรมการสักขีพยาน (ในการตรวจสอบการ ตรวจสอบคูปอง และการจับคูปอง) 

  •   ผู้แทนสื่อมวลชน 
  • ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง    
  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ 

  5.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ
  5.11 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และจะไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
  5.12 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจขอบริษัท หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  5.13 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายของบริษัทฯโดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฎหมาย
  5.14 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO 

 

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ