เหมาจ่ายหายห่วง

เหมาจ่ายหายห่วง

เมืองไทยประกันชีวิต
 • เหมาจ่าย..หายห่วงมีวงเงินค่ารักษาแบบเหมาจ่าย เข้าใจง่ายไม่ต้องสับสน(1)
 • ครอบคลุมทั้งโรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง
 • มีผลประโยชน์แบบจ่ายตามจริง กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของรพ.รวมสูงสุดต่อปี 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย                     :  20 – 59 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย            :  10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย    :  10 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย            :  รายปี

หมายเหตุ

 • โครงการ เหมาจ่าย หายห่วง เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
 • ​​​ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย (N) จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย 
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383 ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน บริษัทรับประกันอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

  คำเตือน ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์