ประกันภัยโควิด คอมพลีท

ประกันภัยโควิด คอมพลีท

กรุงเทพประกันภัย

กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับทันที 10,000.- บาท
• ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
• คุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจาก
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สูงสุด 300,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง จ่ายตามจริง
  สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
• คุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวสูงสุด 300,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) สูงสุด 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้คนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

 

ข้อยกเว้น
1.ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย


หมายเหตุ : 
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สำหรับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ โดยไม่มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period)
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว สามารถทำประกันภัยโควิด คอมพลีทได้ โดยต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค    โรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
4. กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
**เงื่อนไขการรับประกันภัยและวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย