ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย
  • ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
    เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ไม่เกิน 50,000 บาท
    การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี 
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (""บริษัทฯ"") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
**เงื่อนไขการรับประกันภัยและวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย