ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย
 • ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000 บาท
  - เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ไม่เกิน 5,000 บาท
  - กรณีเกิดภาวะสมองตาย/โคม่า  รับสูงสุด 100,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 8. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 9. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

 

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (""บริษัทฯ"") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
**เงื่อนไขการรับประกันภัยและวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย