ประกันสุขภาพ สุขสันต์

ประกันสุขภาพ สุขสันต์

กรุงเทพประกันชีวิต
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวม 50 โรค* สูงสุดถึง 3,000,000 บาท (แผน4) และมีความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท(ทุกแผน)
 • รับเงินก้อนสำหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และเงินสำรองการดำเนินชีวิต กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง*
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ
 • ชำระเบี้ย 10 ปี เลือกรับความคุ้มครอง 15 ปี(อายุ 20-55 ปี) หรือ 25 ปี(อายุ 20-45 ปี)
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 4 แผน ได้แก่แผนความคุ้มครอง 3,000,000 บาท 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท และ 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วันนับจากวันเริ่มสัญญา และไม่ใช่โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

*50โรคร้ายแรง สามารถดูได้จากรายละเอียดความคุ้มครอง

 


เงื่อนไขการรับประกัน 

 • รับประกันผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-55 ปี (ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี) และ อายุ 20-45 ปี (ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี)
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing)
 • ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำและสูงสุด 50,000 บาท(ทุกแผน) เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ และไม่แถมสัญญาเพิ่มเติม ทพ.
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแบบประกัน
 • ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต กำหนด

คำเตือน: ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย