ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันและข้อยกเว้นสำคัญ

1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
2.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
3.ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
6.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
7.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้


ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้
ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
แพ้จากการฉีดวัคซีน* หมายถึง อาการความผิดปกติของร่างกายทั้งภายในหรือภายนอกร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและแพทย์ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก
ลงความเห็นว่าการแพ้มาจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก
ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแพทย์หรือพยาบาลภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก และแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นั้น จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
หากบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์นี้ครบถ้วนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้สิ้นสุดลงทันที


หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย