ประกันมะเร็ง เบา เบา

ประกันมะเร็ง เบา เบา

เอ็ม เอส ไอ จี

ประกันมะเร็ง เบา เบา

 • ซื้อง่าย คุ้มครองสบาย ให้คุณมีรอยยิ้มได้ทุกระยะ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1-49ปี
 •  คุ้มครองได้ แม้คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็ง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* 
 • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

*ผู้เอาประกันต้องแถลงข้อมูลสุขภาพให้แก่บริษัทรับประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1-49 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 59 ปี)
 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกัน
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้คนละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
•บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย