Safe Guard 2+, 3+

Safe Guard 2+, 3+

เอ็ม เอส ไอ จี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

• มีทุนประกันให้เลือกซื้อหลากหลาย
• วงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง
• เลือกได้ทั้งแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด)


เงื่อนไขการรับประกัน

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110), รถยนต์โดยสาร (รหัส 210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท, รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
• รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
• ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, Benz, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถ Sport
ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนสินค้า เป็นต้น
• รถยนต์ยี่ห้อ Benz รับประกันภัยเฉพาะแผน Safe 3,4,5,6 เท่านั้น และยี่ห้อ Benz จะไม่รับรุ่นที่เป็นรถ Sport หรือรถนำเข้า
• มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
• ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานจากโรงงาน
• ซ่อมอู่ประกัน
• อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
• ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์
ริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นสมควร


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

รับประกันภัยโดย ริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย