Auto Perfect 3

Auto Perfect 3

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท/คน เพิ่มเติมจากการประกันภัย พรบ. 
ยกเว้น ความเสียหายตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกัน

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ไม่จำกัดอายุรถยนต์ 
  • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) 
  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
  • แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
  • เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
  • ไม่รับประกันภัยรถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้า ดัดแปลงและตกแต่ง
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (ตามเงื่อนไขที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด)

 

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย